Suggesto-pedagogy
The works of Lozanov

Ang pag-aaral ng isang wika ay kadalasang naiituturing na matabaho, nakakapagod, nakakapang-ngitngit o dili kaya’y nakakabagot.

Ngunit ayon sa pagsusuri, napatunayan na ang isang kaswal at kaiga-igayang atmospera ay nakakatulong sa higit na pagtanggap at pag-alala sa bagong kaalaman.

“Elementary, my dear Watson.” Sabi nga ni Sherlock Holmes.

And Suggesto-pegagogy ay nagsilmula bunga ng mga paraang nagmula sa mga pag-susuri ni Lozanov na isang siyentipikong taga-Bulgaria. Ang kanyang pag-aaral ay sumentro sa ugnayan ng kapaligiran sa tao at sa kanyang kakayahang meg-memorya.

Ang Paraang Optilangues

Ang epektibong paraan ng pag-memorya.

 
   

Ang Optilangues ay hindi isang paaralan.

Pitumpung oras lamang ang kailangan ng inyong ala-ala upang madaling matutunan at matandaan ang wikang ingles.
Halimbawa, sa paggamit ng non-conscious perception lung saan ang mga pagbasa ay sinasabayan ng musikang klasikal, ang diwa ng sining at sensitibidad ay nagigising habang ang pangkabuoang kaalaman sa wika ay natututunan.

Sa kahabaan ng kurso, ang bawa’t isa sa mga estudyante ay permanenteng gaganap sa papel ng isang banyaga. Tuluyan nyang ilalagay ang kanyang sarili sa papel na kanyang gagampanan kung kaya’t sy’ay na-eengganyong maging aktibo sa pagsasanay.

Ang pamamaraang Optilangues ay base sa pangmatagalang ala-ala at sumusuporta sa mataas na antas ng pagaaral at permanenteng pagtanda ng kaalaman.

 

Isang Wika ng Pakikipag-usap

Isang klase ng pakikipag-ugnayan

Ang kaiga-igayang kalidad ng mga gawain at ang aktibong partisipasyon ng lahat ay nagbibigay sa bawat estudyante ng pagkakataong paunlarin ang kanyang kakayahang makipag-usap sa pinakamainam at kaswal na pamamaraan.
Higit sa lahat, sa Grupong Optilangues, ang bawat kasapi ay nabibigyan ng pagkakataong palaganapin ang kanyang kaalaman.

Sa paglikha ng sentrong nagiipon ng mga pahayagan at magasing banyaga, ang impormasyong ekonomiko ng buong mundo ay nababasa. Ito’y naglalapit sa mga estudyanteng may mga magkatulad na pananaw at nagbibigay daan upang makapag-ugnayan ang iba’t ibang lahi.

Sa metodolohiyang Optilangues, ikaw ay maaring matuto ng wikang banyaga sa mabilis, madali at mahinahong pamamaraan. And pangunahing pamamaraang gamit ng metodolohiyang ito ay ang pamamaraang Suggestopedia. Ito ay napatunayan nang epektibo sa pag-aaral ng isang wika lalo na sa Estados Unidos at sa mga bansang kanluran.

Napatunayan ng “Monde de l’éducation” (Mundo ng Edukasyon) sa isang pagsusuri na ito ay higit na epektibo at garantisadong nakatuturo kumpara sa mga metodolohiyang tradisyonal.

Kanino nababagay ang metodolohiya na ito?

Bagay ito sa mga taong, iba’t-iba ang nibel ng kaalaman at pinag-aralan, na nais matuto ng banyagang wika gamit ang isang modernong pamamaraan kung saan kakaiba ang resulta kumpara sa panahong iginugol. Ayon sa kasalukuyang nibel ng estudyante at sa kayang nibel matapos ang pangunahing pagsusuri, sya’y isasama sa isa sa mga sumusunod na kurso:

1- Kursong Pangbaguhan: Ang kursong ito ay para sa mga taong wala pang kaalaman tungkol sa wikang pinag-aaralan.

Layunin: Pagkatapos ng kursong ito, nararapat na ang estudyante ay may kaalaman na sa pangunahing tuntunin ng balarila at matuto na ng bokabularyo nang higit-kumulang 2000 salita na magbibigay sa kanya ng kakayahang maipahayag ang kanyang sarili sa wikang pinagaaralan at makaintindi nang sapat.

2- Kursong Intermedia: Ang kursong ito ay para sa mga taong may kaunti nang kaalaman sa wikang pinag-aaralan ngunit kulang pa ang kakayahang umintindi at ipahayag ang kanilang sarili nang tama.

Layunin: Pagkatapos ng kursong ito, nararapat na ang estudyante ay dalubhasa na sa pangunahing tuntunin ng balarila at may sapat na bokabularyo upang magbibigay sa kanya ng kakayahang maipahayag ang kanyang sarili nang lubos, sa sulat at sa salita.

3- Kursong Abante: Ang kursong ito ay para sa mga taong may kakayahan nang ipahayag ang kanilang sarili sa wikang pinag-aaralan ngunit kulang pa sa pagka-dalubhasa at wala pang malawak na bokabularyo.

Layunin: Pagkatapos ng kursong ito, nararapat na ang estudyante ay may kakayahang gamitin ang kanyang kaalaman sa balarila at magkaroon pa ng karagdagang kakayahan na gamitin ang wika, maging natural sa kanyang pagpapahayag, at gamitin ang mas malawak na bokabularyo.


Ang metodolohiyang OPTILANGUES ay base sa apat na prinsipyo:

- Umayon sa pangmatagalang alaala
- Pag-gamit ng sub-conscious perception
- Pagsanay sa kakayahang
- Aktibong partisipasyon ng estudyante


Sa paggamit ng metodolohiyang ito, ang bawat estudyante ay aatasang basahin nang basahin sa bahay ang mga dialogong natutunan sa klase. Bukod pa roon, wala nang iba pang gawaing bahay ang iaatas dahil ang pagmemorya ay nagsisimula sa klase sa pangangasiwa ng propesor. Ang palagiang paggamit ng peripheral stimuli, na masusing pinagalaralan at ihinanda, ay nagpapatibay sa pag-aaral ng wika at tumutulong sa pangmatagalang pag-memorya. Isa sa mga matinding kalamangan ng metodolohiyang ito ay ang mataas na antas ng pagmemorya at ng pananatili ng kaalaman. Ito’y napatunayang tumatagal nang ilang taon at bumababa lamang nang bahagya sa ilang kasong ang estudyante ay halos walang pagkakataong magsalita sa wikang pinag-aralan. (Kumunsulta sa paghahambing mula sa “Monde de l’éducation”). Ang kapaligiran ay mahalaga sa metodolohiya. Ito ay kaiga-igaya sa pag-aaral at nasa pinaka-maayos na kundisyong pinaghandaan at isinatupad ng propesor. Ang estudyante ay inilalagay sa pinaka-maayos at matiwasay na kalalagyan upang sya’y matuto nang higit ng kanyang kakayahan.

Bukod sa mahalaga at mabilis na pag-aaral, ito rin ay nagbibigay ng pagkakataon upang ang estudyante ay mababad sa makabuluhang karanasang pang-grupo.

Iskedyul ng mga Kurso

Ang kurso ay tumatagal ng 70 oras sa pangkalahatan at maaring tumagal nang dalawa hanggang apat na linggo na may tatlo at kalahating oras kada sesyon. Ang mga dayalogong gamit sa kurso ay sadyang isinulat para sa kursong suggestopedic. Ang mga dayalogong ito ay kwento tungkol sa labing-apat na katao. Sa kahabaan ng pagsasanay, ang bawat estudyante ay palagiang gaganap ng isa sa labing-apat na karakter. Ang papel nyang ito ay makakatulong sa kanyang aktibong partisipasyon sa buong pagsasanay.

Sa unang araw ng bawat leksyon ay ibibigay ang texto habang may klasikong musikang tumutugtog. Susundan ng mga estudyante ang dayalogo habang ito’y binabasa ng guro. Pupunahin nila ang kanilang pag-intindi habang tinitingnan ang translasyon, at sasalungguhitan nila ang mga puntong nais nilang balikan. Sa una ay mala-sining ang pagbasa. Ang boses ng guro ay sinasabayan ng musikang magbibgay sa bawat pangungusap ng isang takdang kakabit sa pangmatagalang ala-ala. Ang mga dialogo ay muling babasahin ng mga estudyante sa bahay, bago matulog at muli pagkagising. Ang mga pagkakataong ito ang napatunayang pinakamainam dahil ang tao’y higit na matiwasay at bukas ang isip. Ang pagbasa sa ganitong nibel ay ang bukod-tanging nakatalagang trabaho sa katagalan ng pagsasanay.

Sa pangalawang araw ay babalik-balikan ang nakaraang leksyon. At pagkatapos basahin ng grupo ang bawat bahagi ng diyalogo, sasali ang mga estudyante sa samut-saring nakaktuwa at nakak-enganyong mga aktibidades. Tutuunan ng pansin sa pagsasanay na ito ang komunikasyon ng grupo. Magsasalita sila, maguusap at susubaybayan ang kanilang pag-unlad. Susundan ito ng isang passive concert kung saan sila’y maayos na nakaupo at nakapikit na makikinig sa pangalawang pagbasa ng textong may kasabay na musikang baroque. Ang mabagal at banayad na ritmo ng musika ay magbubukas sa diwa ng mga estudyante dahil ito ay nakakalibang at nakaka tulong sa kanilang konsentrasiyon.

Ang pangatlong araw ay nakalaan para sa pangalawang antas ng pagtubo. Higit sa simpleng diyalogo, ang mga estudyante ay malayang gumamit ng iba’t-ibang materyales sa mga paraang nais nila. Sa paggamit ng mga sketch, awit, biro, at mga awtentikadong dokumento, mahahasa ang kanilang mga kakayahan at matututunan nila ang tingkol sa sibilisasyon ng bansa.

Ang pang-apat na bahagi ay susundan ng isang ebalwasyon na magpapamulat sa mga estudyante ukol sa kanilang natutunan. Ito ang maghahanda sa kanila para sa susunod na leksyon.


Sa pangkalahatan, ang bawat diyalogo ay inaral nang anim na oras, kasabay ang iba pang mga aktibidades. Ito’y sa kahabaan ng tatlong araw kung saan ang mga natatagong kakayahan ng mga estudyante ay nagagamit at nahahasa. At dahil sa ang non-conscious perception nila ay na-stimulate, sila ay natututo nang lubos at pangmatagalan.

Sa kahabaan ng kabuoang 70 oras, maya’t-mayang babalik-tanawin ang wastong balarila.